Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8410 22a4 400
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaxannabelle xannabelle
8618 02d4 400
Reposted fromniente niente viafinka finka
9105 fa89 400
Reposted fromfaceID faceID viairmelin irmelin
8601 acfc 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9477 4428 400
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
8568 1a97 400
Reposted fromadamkrk adamkrk viainsanedreamer insanedreamer
1900 5280 400
Reposted fromthetemple thetemple viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4748 c307 400
Reposted fromsavatage savatage viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5265 3ffb 400
Reposted fromshapeless shapeless viaxannabelle xannabelle
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci prawdziwego szczęścia.
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
4235 06ca 400
Reposted fromverdantforce verdantforce viadivi divi
3320 f2d7 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadivi divi
8594 f909 400
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
9733 c1f9
Reposted frombearded bearded viafinka finka
9285 3c29 400
Reposted froms3 s3 viadivi divi
2366 4f3e 400
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl