Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7843 8969 400
Reposted fromregcord regcord viaokretowazupa okretowazupa
5744 5c0f 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajuhasowa juhasowa
2741 6607 400
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
2955 1b6c 400
Reposted fromrurky rurky viadivi divi
1275 001e 400
Reposted fromdivi divi
8950 0a62 400
Reposted fromteijakool teijakool viaakrew akrew
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
5993 91b2 400
Reposted fromdotmariusz dotmariusz vianutt nutt
4423 bdb8 400
Reposted fromconopec conopec vianutt nutt
3177 d976 400
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viagonnabebetter gonnabebetter
5381 64c0 400
Nie pauzujcie
Reposted fromjodynaa jodynaa vianutt nutt
6558 e4e6
cyk, wiewiórka
Reposted fromripencjo ripencjo viadivi divi
5186 5cb1 400
Reposted fromoffcourse offcourse viadivi divi
1474 3d00 400
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
9434 7caa 400
Reposted fromdivi divi
2477 0e55 400
Reposted fromSilentRule SilentRule viainsanedreamer insanedreamer
5614 62d1 400
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafinka finka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl