Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów;
- kto z was by mnie zabrał do kina? Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której..
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej;
- słyszych palancie, a ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaToshi Toshi
7849 e68a 400
Reposted fromdaelmo daelmo viaToshi Toshi
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
5955 5763 400
Reposted frompapaj papaj viainsanedreamer insanedreamer
4429 cc11 400
Reposted fromZircon Zircon viainsanedreamer insanedreamer
2339 05cf 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi
7164 3796 400
Reposted frompunisher punisher viapengin pengin
6608 bc94 400
Reposted fromgubert gubert viaokretowazupa okretowazupa
3131 6bef 400
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaToshi Toshi
3227 0d90 400
Reposted fromRowena Rowena viaToshi Toshi
0415 4796 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viainsanedreamer insanedreamer
2007 0247 400
Reposted fromnebthat nebthat viafinka finka
8861 76d3 400
Reposted fromnonperfect nonperfect viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl